• მოსწავლეთა მიღების წესი

    

   პირველ კლასში მოსწავლები მიიღებიან გასაუბრების საფუძველზე; უფროს კლასებში, მოსწავლეთა  ვაკანსიების შემთხვევაში, მსურველები ჩაირიცხებიან  გასაუბრებისა და ცალკეულ საგნებში ტესტირების შედეგების მიხედვით. თავისუფალი ადგილის არარსებობისას, მოსწავლეთა კონტიგენტის ცვლილების გათვალისწინებით, საკონტაქტო ინფორმაცია განთავსდება  ჩასარიცხ მოსწავლეთა სარეზერვო სიაში.

   სკოლაში მოსწავლის ჩასარიცხად წარმოდგენილი უნდა იყოს:

    

   პირველ კლასში:

   1.  განცხადება
   2.  დაბადების მოწმობა (დედანი და  ნოტარიალური ასლი);
   3.  ორი ფოტოსურათი (3X4);
   4.  ჯანმრთელობის ცნობა;
   5.  მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები;
   6.  აღსაზრდელის სარეგისტრაციო ფორმა  

    

   II-XII კლასებში:

   1.  განცხადება  
   2.  მოსწავლის პირადი საქმე (სკოლის ბეჭდით დამოწმებული);
   3.  დაბადებისმოწმობა (დედანი და  ნოტარიალური ასლი);
   4.  ბრძანების ამონაწერიმოსწავლის სკოლიდან ამორიცხვის თაობაზე;
   5.  მოსწავლის სარეგისტრაციო ფორმა