• შინაგანაწესი

        დამტკიცებულია სკოლის დირექტორის 2019 წლის 10 სექტემბრის №71 ბრძანებით

        იხილეთ ფაილი