• შინაგანაწესი

        დამტკიცებულია სკოლის დირექტორის 2021 წლის 10 სექტემბრის №94 ბრძანებით

        იხილეთ ფაილი