•  

   მისია

   • მსოფლიო ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ სივრცეში ინტეგრირებული, ქვეყნის მომავალი მოქალაქეების აღზრდა-განათლება.  მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების  შესაქმნელად.
   • უსაფრთხო და ჯანსაღ გარემოში, მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსით, თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით, მოსწავლის შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა;
   • საქმიანობის წარმართვა ხარისხის მართვის  ISO 9001:2015 სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისად.