• საშალა

     

    სწა - სწის რიხის გაუის რიეტირეის იზნით, სწრიეირეულტეანცეის რეით, ოლსწეეაზოთო ოლის მს. სწნარეს შით, 1 ონოულაა, ნასწრ განაზვრულვეთიო ცხრიისა სწეთა ონეეის იხვით, შეეგ რივ ჯ: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.

    სწეთა ონეეიხვით ა A ა B ტიპის ჯგ.

    A ტიპის ჯგში სწის ირითან:

    ) ჩოუალსწეს პოზიტირი კიულდმ.

    ) გააძიერსწეეში შერულის გღმვეულის რვიი.

    გ)იეცოსეს რი ნარი ცნა. იეალხრივრივ.

    ) უძვეი შეუქმნოსეეიიღონ ის ცნარ-ჩვევეი, რეხთ ჩოლო, ერერთრიო კონბსოლპიში.

    ) განუვითსწეელოგიკრი, ანაიტიკრი, შეოქითი მბოლური აზ.

    ვ) შეიული ცარ-ჩვევეს პრაქტიკში გყეის გ.

    ) განრტით გთვალსწული ცი, შეისწლოთთვის ტერეკითხი.

    თ) გენ თანავე აზოში კონრერიანა ხეი შეოლის იიჯის სწო გრეში.

    B ტიპის ჯგში სწის ირიზნან:

    ) ხეი შეეხოსსწო გეით თვალსწულანრტეაძლევში.

    )აქალური გნოსწეთა შეაძლლოაალოთი ტივცი.

    გ) განუვითსწეეიგიკრი, ანაიტიკრი, შეოქითი მბოლური აზ.

    ) სწში გაზაოლონრის შეგეი.

     

    ოლოაღევი :

    A ტიპის ჯგში -

    • სწეეში დმი პოზიტირი კიულს ჩალ.
    • ის ულსწის მოსწეთა ოლო, ერნუერთრიო კონბსოლპიში ონაის რაონორივი ა ხრირივი ჩვეის .

    B ტიპის ჯგში -

    • სწის იერ ანრტაძლევ.
    • ონიტრიგის ერეის შეგებს გაუ.
    • ული შეგეის ანალის იხეით, შეაძლლოა A ტიპის ჯგში გლად.

    თო ოლის აოის განრიგი გულია კოლის ციო ივრეეში.