•  

      • მსოფლიო ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და  კულტურულ სივრცეში ინტეგრირებული, ქვეყნის  მომავალი  მოქალაქეების  აღზრდა-განათლება,   შესაბამისი უნარ-ჩვევებისა და პლურილინგვური კომპეტენციის განვითარების გზით;
      • უსაფრთხო  და  ჯანსაღ  გარემოშიმაღალკვალიფიციური  ადამიანური  რესურსით, თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით, მოსწავლის შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა;
      • საქმიანობის  წარმართვა  ხარისხის მართვის ISO   9001:2015 სისტემის  საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისად.