• შინაგანაწესი

        დამტკიცებულია სკოლის დირექტორის 2017 წლის 11 სექტემბრის №93 ბრძანებით

        იხილეთ ფაილი